[Papilionidae] Zebra Swallowtail (Eurytides marcellus)

 

1

Stone Co., Arkansas. 9 April 1995.