[Pieridae] Great Southern White (Ascia monuste)

 

1

Miami-Dade Co., Florida.  30 December 1987.